capuched ایران جمعیت ازدواج سرشماری

capuched: ایران جمعیت ازدواج سرشماری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

مذاکرات تعیین مزد سال 1397 در حالی کلید می خورد که بررسی ها نشان می دهد بیشترین زیاد کردن سطح دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاده است.

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

دره دستمزد و تورم چگونه پر می شود؟

عبارات مهم : ایران

به گفته مسئولان استمرار طرح زیاد کردن دستمزدها می تواند به اصلاح معیشت منجر شود

مذاکرات تعیین مزد سال 1397 در حالی کلید می خورد که بررسی ها نشان می دهد بیشترین زیاد کردن سطح دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرانلاین، بررسی اعداد و ارقام مربوط به میزان زیاد کردن دستمزد در فاصله سال های 1386 تا کنون حکایت از عقب ماندگی مزد از تورم در بعضی سال ها دارد .

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

به عنوان مثال در سال 1387 در حالی حداقل دستمزد افزایشی برابر با 20.5 درصد را تجربه کرد که قیمت تورم در این سال به 25.4 درصد رسیده بود.

عقب افتادگی مزد از تورم تنها در فاصله سال های 1386 تا 1396 رخ نداده بلکه انباشته شدن این عقب ماندگی در سال های پیش از این نیز زمینه را جهت ناکافی بودن حداقل دستمزد در کشور عزیزمان ایران جهت اداره یک زندگی عادی و معمول فراهم کرده است.علی ربیعی ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این تاکید کرد یکی از مهمترین سیاست هایی که مد نظر قرار داده است ، ترمیم اوضاع دستمزدی کارگران است.

مذاکرات تعیین مزد سال 1397 در حالی کلید می خورد که بررسی ها نشان می دهد بیشترین زیاد کردن سطح دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاده است.

در سال های 1393 تا کنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است ولی با این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در کشور عزیزمان ایران بالاست و از این رو تدابیر اتخاذد شده است در این حوزه بر استمرار این روند دلالت دارد.

دستمزد در کدام سال کمترین زیاد کردن را داشت؟

بررسی اوضاع زیاد کردن دستمزد در یک دهه گذشته نشان می دهد حداقل دستمزد در سال 1390 ، یعنی شروع موج تورمی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران کمترین زیاد کردن را شاهد بود. حداقل دستمزد در این سال افزایشی تکر رقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بود ولی قیمت تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه کرد که قیمت تورم پا را از محدوده 30 درصدی فراتر گذاشته و قیمت 31.5 درصدی را به ثبت رساند.

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

در این دهه ولی بیشترین میزان زیاد کردن دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سال ها برابر با 25 درصد رشد کرد. با این حال رشد دستمزد در سال 1392 ، از قیمت تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی زیاد کردن 25 درصدی داشت که تورم بالاتر از 34 درصد بود. در سال 1393 ولی میزان زیاد کردن حداقل دستمزد 10 درصدی زیاد از قیمت تورم ثبت شده است در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بود.

دستمزد در سال 1397 چقدر زیاد کردن می یابد؟

در حالی که مذاکرات تعیین حداقل دستمزد رد حال کلید خوردن هست، اخبار رسیده حکایت از آن دارد که حداقل دستمزد در سال آینده بین 12 تا 15 درصد زیاد کردن خواهد داشت.

مذاکرات تعیین مزد سال 1397 در حالی کلید می خورد که بررسی ها نشان می دهد بیشترین زیاد کردن سطح دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاده است.

هر چند این رقم نمی تواند ترمیم دستمزد کارگران و زیاد کردن قابل توجه قدرت خرید را جهت آنان در پی داشته باشد ولی مقامات مسئول معتقدند استمرار اوضاع کنونی به اصلاح اوضاع در این حوزه منجر خواهد شد.

پایین بودن قیمت دستمزد در کشور عزیزمان ایران یکی زا مهمترین پرسشها بازار کار کشور عزیزمان ایران نلقی می شود آیا که عدم تکافوی دستمزد جهت گذران زندگی باعث می شود اقتصاد کشور عزیزمان ایران با بحران هایی جدی روبرو شود. به عنوان مثال اوج رفتن ساعت کار نسبت به استانداردها از یک سو و همچنین دو شغله و سه شغله بودن از تبعات ناشی از این اوضاع هست.

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

واژه های کلیدی: ایران | دستمزد | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

دره دستمزد و تورم چگونه پر می‌شود؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs